Narystės sutartis

NARYSTĖS SUTARTIS
YYYY dash MM dash DD
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ (toliau tekste „Klubas“), atstovaujamas pirmininkės Eglės Baradinskienės, veikiančios pagal Klubo įstatus, iš vienos pusės, ir asmuo
Vardas ir pavardė, gimimo data
Atstovaujamas
(atstovo (jeigu privalo būti) vardas ir pavardė, gimimo data)
iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį.
Asmuo, sumokėjęs Klubo nario mokestį ir pasirašęs šią sutartį, tampa Klubo nariu ir įgyja teises ir pareigas, kurias nustato Klubo įstatai..
1. NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI.
1.1. Narys įsipareigoja:.
1.1.1. laikytis Klubo įstatų;.
1.1.2. vykdyti sprendimus, priimtus visuotiniuose Klubo narių susirinkimuose bei valdyboje;.
1.1.3. laiku mokėti Klubo nario mokestį;.
1.1.4. dalyvauti Klubo veikloje;.
1.1.5. vykdyti kitus įsipareigojimus ir tarpusavio susitarimus su Klubu;.
1.1.6. informuoti Klubo atstovus apie kontaktinių duomenų pasikeitimą;.
1.1.7. esant galimybėms, teikti Klubui informaciją ir pagalbą, būtiną Klubo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;.
1.1.8. atlyginti Klubui padarytą turtinę ir/ar neturtinę žalą..
2. KLUBO ĮSIPAREIGOJIMAI.
2.1. Klubas įsipareigoja:.
2.1.1. ginti ir atstovauti nario teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse, vietos savivaldos ir nevalstybinėse įstaigose bei visuomenėje;.
2.1.2. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Klubo įstatuose, ir suteiktus visuotiniuose Klubo narių susirinkimuose;.
2.1.3. užtikrinti tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui..
3. KITI SUSITARIMAI.
3.1. Narys (nario teisėtas atstovas) sutinka, kad Klubas rinktų, tvarkytų ir saugotų nario ir jo teisėto atstovo asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą (jei pateikiamas), gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, duomenis apie cukrinio diabeto diagnozavimo metus ir kitus duomenis, jei jie būtini) ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas..
3.2. Narys (nario teisėtas atstovas) sutinka, kad nario ir jo šeimos narių nuotraukos, darytos Klubo vykdomų akcijų, renginių ir susitikimų metu, būtų viešinamos Klubo socialinių tinklų paskyrose, Klubo interneto svetainėje ir Klubo rengiamose labdaros ir ligos viešinimo akcijose, ataskaitose bei prezentacijose..
3.3. Narystė Klube pasibaigia:.
3.3.1. išstojus nariui iš Klubo;.
3.3.2. pašalinus narį iš Klubo;.
3.3.3. likvidavus Klubą..
4. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS.
4.1. Ši sutartis įsigalioja abiem šalims ją pasirašius ir galioja neribotai..
4.2. Sutartis pasirašoma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas perduodamas Nariui, o kitas – Klubui..
4.3. Ginčai, kilę tarp šalių, sprendžiami geranorišku susitarimu Klubo valdyboje, o sutarties šalims nesusitarus – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus..
Narys (nario atstovas):
Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ

Įmonės kodas 191878119
Fabijoniškių g. 61–28, 07110 Vilnius
tel. +370 687 43633, el. p. info@diabite.lt
A. s. LT33 7300 0100 0244 9585, Swedbank, AB

Pirmininkė Eglė Baradinskienė